Regulamin

Postanowienie ogólne i definicje

 1. Organizatorem wydarzenia Ikicon 2019 zwanego dalej Festiwalem jest Stowarzyszenie Ikigai oraz wyznaczone przez nie osoby.
 2. Festiwal odbywa się na terenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Iranka-Osmeckiego 51 w Rzeszowie w dniach 16-17 listopada 2019.
 3. Każda osoba biorąca udział w Festiwalu, twórcy programu, goście, obsługa festiwalu oraz ochrona, zwani są dalej Uczestnikami.
 4. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu podczas jej trwania zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Festiwal jest imprezą zamkniętą, w której udział mogą wziąć jedynie osoby posiadające opaskę wydaną przez Organizatora, ponadto obsługa, ochrona, medycy, osoby wyznaczone przez zarząd budynku, jak również osoby zaproszone przez Organizatora.
 6. Ze względu na charakter imprezy, Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia, życia lub mienia.

Prawo do udziału w Festiwalu

 1. Każda osoba przybyła na Festiwal zobowiązana jest wylegitymować się podczas akredytacji ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem, w przypadku osób niepełnoletnich między 13 a 18 rokiem życia ważną legitymacją szkolną.
 2. W Festiwalu może wziąć udział każda osoba, która posiada wydaną przez Organizatora opaskę, bądź uzyskała pozwolenie Organizatorów na przebywanie na terenie Festiwalu. Zasady wydawania opasek ustala Organizator i informuje o nich na stronie internetowej Festiwalu oraz na życzenie Uczestników.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu w czasie i miejscu jej trwania ma obowiązek posiadania i noszenia opaski w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski osobom trzecim. Zgubienie opaski należy jak najszybciej zgłosić w punkcie akredytacji lub obsłudze Festiwalu.
 4. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do przyniesienia i pozostawienia przy akredytacji zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Festiwalu wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy mogą przebywać na terenie Festiwalu w sobotę, 16 listopada 2019, w godzinach 9:30-19:00, oraz w niedzielę, 7 listopada 2019, w godzinach 10:00-18:00.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatora, obsługi oraz ochrony. W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do głównego Organizatora Festiwalu, którego decyzja jest ostateczna.
 3. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do traktowania pozostałych Uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Festiwalu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających na terenie Festiwalu podczas jego trwania, uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora.
 5. Wszystkim osobom przebywającym na terenie Festiwalu zabrania się wnoszenia, posiadania oraz spożywania środków mogących stwarzać zagrożenie dla innych osób, a w szczególności:
  • napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków i tzw. dopalaczy,
  • wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną,
  • materiałów łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych,
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
  • środków obrony osobistej takich jak gaz pieprzowy, paralizatory, pałki policyjne i teleskopowe.
 6. Uczestnicy są zobowiązani dbać o czystość i porządek na terenie Festiwalu.
 7. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy zniszczeń lub ich prawni opiekunowie.
 8. Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 9. Uczestnicy mają prawo do korzystania ze wszystkich udostępnionych przez Organizatora sal, korytarzy oraz wszelkiego rodzaju atrakcji.
 10. Na terenie Festiwalu znajduje się punkt pomocy medycznej obsługiwany przez Maltańska Służbę Medyczną. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie lub inne długotrwałe dolegliwości zobowiązane są do posiadania przy sobie własnych leków oraz informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby i utrudnień w leczeniu.

Prawa i obowiązki organizatorów

 1. Organizator ma prawo usunąć z terenu Festiwalu osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa. W wyjątkowych wypadkach Organizator może usunąć z terenu Festiwalu osoby nienaruszające prawa, ale zagrażające porządkowi publicznemu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników Festiwalu pozostawione bez opieki.
 3. Orgazniator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pozytywnego wizerunku Uczestników, w tym zdjęć z fotostudia i konkursu cosplay w celach promocyjnych i informacyjnych, na czas trwania wydarzenia, jak również po jego zakończeniu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników Festiwalu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy lub w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytku wyznaczonych części budynku i terenów okalających budynek. Złamanie zakazu, wejście na zamknięty teren bądź zdarcie plomby będzie wiązało się z usunięciem z terenu Festiwalu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników.
 2. Podpisanie listy akredytacyjnej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. W kwestiach spornych bądź nieokreślonych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.