Regulamin

Postanowienie ogólne i definicje

 1. Organizatorami wydarzenia Ikicon 2019 zwanego dalej Festiwalem są członkowie Stowarzyszenia Zwykłego Ikigai (z siedzibą w: Lubenia 146, 36-042 Lubenia) oraz wyznaczone przez nie osoby. Organizator jest odpowiedzialny za egzekwowanie regulaminu.
 2. Festiwal odbywa się na terenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Iranka-Osmeckiego 51 w Rzeszowie w dniach 16-17 listopada 2019.
 3. Każda osoba biorąca udział w Festiwalu, twórcy programu, goście, wolontariusze oraz wystawcy, zwani są dalej Uczestnikami.
 4. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu podczas jego trwania zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Festiwal jest imprezą zamkniętą, w której udział mogą wziąć jedynie osoby posiadające opaskę wydaną przez Organizatora lub wyznaczonych wolontairuszy, osoby wyznaczone przez zarząd budynku, osoby zaproszone przez Organizatora jak i sam Organizator.
 6. Ze względu na charakter imprezy, Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy powinni zakupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie przed rozpoczęciem Festiwalu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia, życia lub mienia. Organizator nie odpowiada za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy powstałe w wyniku działań pozostałych Uczestników Festiwalu lub osób trzecich.
 7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom konwentu ochrony oraz Punktu Pierwszej Pomocy podczas trwania Festiwalu.

Prawo do udziału w Festiwalu

 1. Każda osoba przybyła na Festiwal zobowiązana jest wylegitymować się podczas akredytacji ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem, w przypadku osób niepełnoletnich ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem ze zdjęciem. Dzieci do 6 roku życia na terenie Festiwalu muszą przebywać z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 2. W Festiwalu może wziąć udział każda osoba, która posiada wydaną przez Organizatora opaskę, bądź uzyskała pozwolenie Organizatorów na przebywanie na terenie Festiwalu. Zasady wydawania opasek ustala Organizator i informuje o nich na stronie internetowej Festiwalu oraz na życzenie Uczestników.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu w czasie i miejscu jej trwania ma obowiązek posiadania i noszenia opaski w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski osobom trzecim. Zgubienie opaski należy jak najszybciej zgłosić w punkcie akredytacji lub obsłudze Festiwalu.
 4. Na polecenie Organizatora lub obsługi Festiwalu uczestnik ma obowiązek okazać opaskę.
 5. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do przyniesienia i pozostawienia przy akredytacji zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Festiwalu. Dokument ten powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby niepełnoletniej oraz rodzica lub opiekuna prawnego, data i miejsce Festiwalu, telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu.

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy mogą przebywać na terenie Festiwalu w sobotę, 16 listopada 2019, w godzinach 10:00-20:00, oraz niedzielę, 17 listopada 2019, w godzinach 10:00-18:00.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatora, obsługi oraz ochrony. W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do głównego Organizatora Festiwalu, którego decyzja jest ostateczna.
 3. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do traktowania pozostałych Uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Festiwalu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających na terenie Festiwalu podczas jego trwania, uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora.
 5. Wszystkim osobom przebywającym na terenie Festiwalu zabrania się wnoszenia, posiadania oraz spożywania środków mogących stwarzać zagrożenie dla innych osób, a w szczególności:
  • napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków i tzw. dopalaczy,
  • wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną,
  • materiałów łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych,
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
  • środków obrony osobistej takich jak gaz pieprzowy, paralizatory, pałki policyjne i teleskopowe.
 6. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na teren Festiwalu osoby będącej pod wpływem alkoholu czy jakichkolwiek innych substancji psychoaktywnych. W przypadku osób niepełnoletnich, będących pod wpływem wyżej wymienionych substancji, Organizator ma prawo powiadomić rodzica lub opiekuna prawnego, a w przypadku braku takiej możliwości - policję.
 7. Przedmioty ostre lub niebezpieczne, stanowiące element stroju mogą zostać zatwierdzone do wniesienia przez Organizatora w drodze wyjątku przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, w tym oznakowania przedmiotu za pomocą taśmy oraz zakazu celowania do pozostałych Uczestników.
 8. Uczestnicy są zobowiązani dbać o czystość i porządek na terenie Festiwalu.
 9. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy zniszczeń lub ich prawni opiekunowie.
 10. Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach poza budynkiem i terenem Młodzieżowego Domu Kultury.
 11. Uczestnicy mają prawo do korzystania ze wszystkich udostępnionych przez Organizatora sal, korytarzy oraz wszelkiego rodzaju atrakcji.
 12. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie lub inne długotrwałe dolegliwości zobowiązane są do posiadania przy sobie własnych leków oraz przekazania informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby i utrudnień w leczeniu Organizatorowi przy akredytacji.

Prawa i obowiązki organizatorów

 1. Organizator ma prawo usunąć z terenu Festiwalu osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa. W wyjątkowych wypadkach Organizator może usunąć z terenu Festiwalu osoby nienaruszające prawa, ale zagrażające porządkowi publicznemu. W przypadku osób niepełnoletnich, Organizator powiadamia również rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników Festiwalu pozostawione bez opieki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pozytywnego wizerunku Uczestników, w tym zdjęć oraz nagrań wykonanych podczas atrakcji, w celach promocyjnych i informacyjnych, na czas trwania Festiwalu, jak również po jego zakończeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia powyższego prawa swoim partnerom.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników Festiwalu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy lub w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytku wyznaczonych części budynku i terenów okalających budynek. Złamanie zakazu, wejście na zamknięty teren bądź zdarcie plomby będzie wiązało się z usunięciem z terenu Festiwalu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powielanie bądź publiczne odtwarzanie multimediów chronionymi prawami autorskimi przez Uczestników Festiwalu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników.
 2. Podpisanie listy akredytacyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz dostępnej na stronie internetowej Festiwalu informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora.
 3. W kwestiach spornych bądź nieokreślonych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator, kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.
 4. Organizator ma prawo odwołania Festiwalu, zmiany daty oraz miejsca Festiwalu, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:
  • ogłoszenie żałoby narodowej,
  • choroba lub niedyspozycja Organizatora,
  • inne pozostające poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywne przyczyny uniemożliwiająca organizację Festiwalu.
 5. Brak znajomości niniejszego Regulaminu nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.